Statut

Statut Zabrzańskiego Stowarzyszenia
Miłośników Motoryzacji

(obowiązuje od 21 marca 2017 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem oraz ZSMM.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą ZSMM.
3. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją społeczną zrzeszającą członków na zasadzie dobrowolności.
4. ZSMM jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz ustala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Swoją działalność skupia jednak głównie na terenie miasta Zabrze oraz województwa śląskiego.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie prowadzona zgodniez poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa.
4. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, odznak i pieczęci, według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd. Powyższe nie uchybia przepisom o ochronie praw autorskich.
5. Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele i środki działania

§3

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez:
a) promocję miasta Zabrze i województwa śląskiego, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenie miasta Zabrze i województwa śląskiego,
b) działania na rzecz ochrony zabytków motoryzacji i techniki oraz dotyczącej ich dokumentacji,
c) restauracja pojazdów zabytkowych, rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych członków Stowarzyszenia oraz osób i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem,
d) krzewienie wiedzy motoryzacyjnej, kultury motoryzacyjnej oraz promocja bezpieczeństwa na drogach,
e) promowanie pojazdów zabytkowych oraz zabytków techniki ruchomej i nieruchomej jako elementów kultury, historii i dziedzictwa narodowego,
f) stworzenie placówki muzealno-wystawienniczej prezentującej historię motoryzacji,
g) współpraca z organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze i profilu działania,
h) współpraca z władzami lokalnymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także ze środowiskami artystycznymi,
i) promocja turystyki i krajoznawstwa,
j) działalność na rzecz ochrony zdrowia ze szczególnym naciskiem na promocję wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa i ochrony ludności,
k) działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
l) promowanie ochrony środowiska i działalności proekologicznej, promowanie ochrony zwierząt.

§4

1. Stowarzyszenie będzie realizowało powyższe cele poprzez:
a) promocję pojazdów mechanicznych oraz ruchomych i nieruchomych zabytków techniki poprzez przygotowanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach okolicznościowych oraz spotkaniach specjalistycznych,
b) pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów mechanicznych oraz innych przedmiotów związanych z techniką i historią motoryzacji,
c) udzielanie specjalistycznej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz osobom i jednostkom ściśle współpracującym ze Stowarzyszeniem w prowadzonych przez nich pracach renowacyjnych pojazdów mechanicznych oraz zabytków techniki,
d) organizację imprez motoryzacyjnych promujących działania edukacyjne, prozdrowotne i promujące bezpieczeństwo,
e) wspieranie i pomoc w organizacji imprez motoryzacyjnych, promujących działania edukacyjne, prozdrowotne i promujące bezpieczeństwo organizowane przez różne podmioty: władze lokalne, policję, straż miejską, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne,
f) współpracę z samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i artystycznymi poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną i popularyzacyjną związaną z głównym celem Stowarzyszenia,
g) współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia oraz kwestii związanych z szeroko rozumianą motoryzacją.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na terenie RP, który ukończył 18 lat; wypełnił deklarację członka zwyczajnego, do której dołączył pisemną pozytywną opinię dwóch członków zarządu i uiścił pierwszą składkę. Członkami zwyczajnymi są także założyciele ZSMM.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
6. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydata, który nie spełnia warunków statutowych, uzasadniając swoja decyzję na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
7. Dopuszcza się członkostwo osób niepełnoletnich mających ukończone co najmniej 16 lat. W takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda pełnoprawnych opiekunów.
8. Osoby niepełnoletnie mogą być wybierani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Większość członków danego organu muszą jednak stanowić osoby pełnoletnie.

§6

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie mają uregulowanej bieżącej składki członkowskiej,
c) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem,
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§7

1 Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia,
b) popieranie i aktywne realizowanie celów Stowarzyszenia,
c) ochrona majątku i interesów Stowarzyszenia jako dobra wspólnego,
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia we wszystkich aspektach jego działalności
e) oraz przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
f) regularne opłacanie składek członkowskich oraz uczestnictwo w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

§8

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:
a) jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
b) pisemnie zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia, oraz posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§9

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, bądź w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji dziedziny będącej głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku wnoszenia składek członkowskich. Ponadto członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.

§10

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, uporczywego zalegania z płatnościami składek lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§11

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§12

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zastępca Przewodniczącego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, protokolanta oraz dwuosobową komisję skrutacyjną.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
8. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków, nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz ewentualnych Wiceprezesów. Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Pierwszy skład Zarządu wybierany jest podczas spotkania założycielskiego.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Zarządu, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Zarządu mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Zarządu, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od daty uprawomocnienia wyroku.
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 120 dni. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) uchwalanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
j) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi,
k) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Stowarzyszenia, uprzednio określając zakres ich umocowania,
l) ustalanie warunków pracy i płacy pracowników, podwykonawców oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
8. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
a) kierowanie pracami zarządu,
b) reprezentowanie Zarządu oraz Stowarzyszenia na zewnątrz.
9. Do kompetencji Skarbnika należą:
a) czuwanie nad środkami finansowymi uzyskanymi przez Stowarzyszenie,
b) zbieranie składek członkowskich od Członków Stowarzyszenia,
c) zatwierdzanie wydatków Stowarzyszenia.

10. Do kompetencji Sekretarza należą:
a) czuwanie nad wszelką dokumentacją Stowarzyszenia,
b) w porozumieniu z innymi członkami Zarządu przygotowywanie projektów uchwał,
c) w porozumieniu z innymi członkami Zarządu przygotowywanie korespondencji z innymi organami, Stowarzyszeniami oraz władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
11. Kompetencje ewentualnych wiceprezesów ustala Prezes Zarządu.

§14

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
2. Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§15

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) środki pozyskane ze składek członkowskich,
b) środki pozyskane z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
c) środki pozyskane z dochodów z ofiarności publicznej,
d) fundusze pozyskane ze środków finansowych przekazanych Stowarzyszeniu na wykonanie określonych zadań zgodnych z założeniami Statutu.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu.
5. Nadwyżka przychodów Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji nad kosztami zostaje przekazana na działalność statutową.
6. Majątek Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji nie może służyć do udzielania pożyczek członkom Stowarzyszenia oraz jego pracownikom.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§16

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.